ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558Asst. Prof. Dr. George Maeda ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู และ ดร.ภวิศ แพร่ภัทร ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการในโครงการหลักสูตรสองปริญญา และการพัฒนาความร่วมมือในด้านการทดสอบดาวเทียมขนาดเล็กกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา และ ดร.ธาดา สุขศิลา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน

นางสาวฐิติมา ธีระวงษาสกุล : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj