×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2558/ac58-1124-01
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2558/ac58-1124-01

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และได้รับเงินรางวัลสนับสนุนชมรม 30,000 บาท ในการเข้าร่วมโครงการ Young MEA Volunteer ประจำปี 2558 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผ่านเครือข่ายชมรมของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน ที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง ได้พาตัวแทนของชมรมต่างๆ เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี โดยนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ในชมรมของตนเอง พร้อมสรุปข้อมูลและจัดทำตามแบบประเมินชมรมต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประกวดเป็นชมรมต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน

          ทั้งนี้ กฟน. ได้จัดงานประกาศรางวัลชมรมต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558      ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง ชมรมและชุมนุมที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะได้รับเกียรติบัตรจาก กฟน. และเป็นตัวแทนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชมรม/ชุมนุม และสังคมของตนเอง

ผลการประกาศรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่                         ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                                                  รับเงินรางวัลสนับสนุนชมรม 40,000.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพฤกษ์ สระศรีทอง และนางสาวเฉลิมนันท์ อังศุเกียรติถาวร

                                                นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

                                                สังกัดชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งวิศวกรรม

                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                                รับเงินรางวัลสนับสนุนชมรม 30,000.- บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่          ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                                 รับเงินรางวัลสนับสนุนชมรม 20,000.- บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่     ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ

                                                 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                                รับเงินรางวัลสนับสนุนชมรม ชมรมละ 5,000.- บาท

ชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งวิศวกรรม : ภาพ/ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ : ข่าว

 

{gallery}activity/year2558/ac58-1124-01{/gallery}

 

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj