โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2557: 2 months program

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จำนวน 4 คน คือ นายนวณัฐ  สุขารมณ์, นายอภิมุข  ทวีพัฒนะพงศ์, นายอาคมินทร์  ทองสุข  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  และนายจิตรภณ  ศรีอาจ  นักศึกษาจากภาควิชาวิศกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ  ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปี 2557: 2 months program โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj