โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges of Technology ประจำปีการศึกษา 2557: 2 months program

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จำนวน 4 คน คือ นายยุชนันท์  แสนยะ, น.ส.จิรวัส  จันทรสุธา  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และ  น.ส.ธารทิพย์  ชัยรัตนกาญจน์, นายศิวลักษณ์  สงสมพันธุ์ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges of Technology ประจำปีการศึกษา 2557: 2 months program โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ วิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges of Technology ประเทศญี่ปุ่น วิทยาเขต Kitakyushu Nationnal College of Technology (KCT) และวิทยาเขต Kumamoto College เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำ อีกทั้งมีโอกาสได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานกับบริษัททางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


 

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj