โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากKOSEN, Institute of National Colleges of Technology  

      เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 นักศึกษาชาวญี่ปุ่น จำนวน 9 คน จากวิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges of Technology  พร้อมด้วย Assoc. Prof. Dr. Suriyon Tansuriyavong ผู้แทนจากสถาบันดังกล่าว ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 12 กันยายน 2558 ในการนี้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยกับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว รวมถึงพานักศึกษาชาวญี่ปุ่นเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ อีกทั้งยังถือโอกาสอันดี ได้เข้าร่วม workshop กับนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต กอปรกับได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี

        อีกทั้งในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 นักศึกษาชาวญี่ปุ่น ได้นำเสนอผลงานจากการทำกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงเล่าความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานดังกล่าว และได้รับประกาศณียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/สถานที่/พิธีกร/พิธีการ/ประสานงานและอื่นๆ

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj