×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2558/ac58-0824-01
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2558/ac58-0824-01

งานสานเสวนา “สร้างดาวเทียมโดยคนไทย ไม่ไกลเกินฝัน” 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้จัดงานสานเสวนา เรื่อง “สร้างดาวเทียมโดยคนไทย ไม่ไกลเกินฝัน” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมดาวเทียมและอวกาศในระยะยาว พร้อมสร้างเครือข่ายที่สามารถรวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างดาวเทียมจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไว้ด้วยกัน รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการให้เกี่ยรติเป็นประธานเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจาก Professor Shinichi Nakasuka ศาสตราจารย์และผู้นำทางด้านการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กในประเทศญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยโตเกียว มาบรรยายพิเศษเรื่อง “Micro/Nano-Satellites for New Paradigm of Space Development and Utilizations” เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก

          ภายในงานมีการแสดงทัศนะมุมมองต่อความก้าวหน้าพัฒนาดาวเทียมของไทย แสดงวิสัยทัศน์มุมมองการทำงานและการพัฒนาด้านดาวเทียมของไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้ประสานงาน สำนักงานประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและความมั่นคง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก ตัวแทนจากสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา หัวหน้าโครงการ KNACKSAT (KmutNb Academic Challenge of Knowledge SATellite) โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          สำหรับการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรวงโคจรต่ำ : ดาวเทียมสร้างโดยคนไทย ไม่ไกลตัวอย่างที่คิด” เป็นการเสวนาจากตัวแทนหน่วยงาน ที่เป็นตัวแทนผู้พัฒนา กำหนดนโยบายและผู้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ ชี้แจงข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และกำหนดแนวทางในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้อย่างรอบด้าน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศของประเทศอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ กับห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศที่เกี่ยวข้อกับงานด้านอวกาศ ของมหาวิทยาลัยโตเกียว เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศอีกด้วย

ทีมวิจัยและพัฒนาโครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย

1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          1.1 รศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา     หัวหน้าโครงการ

1.2 ดร.พงศธร สายสุจริต         ผู้จัดการโครงการ

1.3 อาจารย์ธีรวัจน์ แสงเพชร์

2. ศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล

2.1 ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ หัวหน้าศูนย์วิจัย

2.2 อาจารย์ธีราพร แสนทวี

3. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

3.1 รศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล

3.2 ผศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุฒม์กุล

พรพิมล เรืองปราชญ์ : ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ : ภาพ/ข่าว

 

{gallery}activity/year2558/ac58-0824-01{/gallery}

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj