โครงการเจรจาขยายความร่วมมือกับ Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) ประเทศมาเลเซีย

    เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน ตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เดินทางไปในโครงการเจรจาขยายความร่วมมือกับ Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) ณ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ได้ร่วมเจรจากับตัวแทนของสถาบันดังกล่าว คือ Dr. Lai Soon Oon – Deputy Dean, Lee Kong Chian Faculty of Engineering and Science และ Mr. Danny Ng Wee Kiat – Lecturer, Department of Mechatronics and BioMedical Engineering โดยได้เจรจากันหลายด้าน เช่น ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Study Tour) เพื่อให้นักศึกษา UTAR ได้เดินทางมาศึกษาด้านวัฒนธรรม ณ มจพ. ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ได้เจรจาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้เจ้าหน้าที่จาก มจพ. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ UTAR และด้านความร่วมมือทางงานวิจัย ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ โดยทาง UTAR อาจมีช่องทางในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน รวมถึง  ได้ร่วมพูดคุยถึงการต่ออายุสัญญาของ MoU ซึ่งทาง UTAR ต้องรอรองอธิการบดีลงนาม โดยจะส่งเอกสารกลับมาทางไปรษญีย์ อีกทั้งยังถือโอกาสในครั้งนี้ ติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ที่ได้ไปฝึกงาน ณ Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 คน คือ นายนพณัฐ  คงจิตงาม นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และนายนายพัศรุจย์  แพไชยภูมิ  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจ

 

        ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj