กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โดยได้บรรยายข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ก่อนการเดินทาง อีกทั้งได้รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศเมื่อปีก่อน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นั้น ทางคณะฯ ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาจำนวน 8 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ 3 มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือด้วย ในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/พิธีกร/พิธีการ/ประสานงานและอื่นๆ

โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2561: Winter School Program

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 คน คือ นางสาวอรวรรณ พันนานนท์ นางสาวพิชญ์สินี หอมทวี และนางสาวสุกัญญา ปฐมภัควันต์ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2561: Winter School Program โดยได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการในด้าน Intelligent Systems and AI Technology ณ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวไต้หวัน และได้ศึกษาข้อมูลต่างๆจากอาจารย์ชาวไต้หวัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวันอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

ต้อนรับผู้แทนจาก KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจาก KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น คือ Prof. Dr. Yasuyuki Shimada, lecturer, Department of Control and Information Systems Engineering ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.นพรัตน์ สีม่วง ผู้อำนวยการหลักสูตรพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์  ผู้อำนวยการหลักสูตรพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีในครั้งนี้ พาผู้เชี่ยวชาญเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Institute of Technology of DIJON-AUXERRE ภายใต้สังกัดของ University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาชาวฝรั่งเศสจาก University Institute of Technology of DIJON-AUXERRE ภายใต้สังกัดของ University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 4 คน คือ

          1. Mr. Antoine Jack Michel Malguy

          2. Mr. Nicolas Pawint Tissier

          3. Mr. Samuel Maxime Legendre

          4. Mr. Simon Frederic Gabriel Pongan

          ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในการนี้ ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมดัวยตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยเป็นอย่างดี โดยนักศึกษาชาวฝรั่งเศสทั้ง 4 คน ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะร่วมเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ภาพ/ประสานงาน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

กิจกรรม Winter Grill Party ภายใต้โครงการ International Activity Club ประจำปีการศึกษา 2561

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ ได้ร่วมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม Winter Grill Party ภายใต้โครงการ International Activity Club ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกไทยได้ร่วมทำความรู้จัก พูดคุย และร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ผ่านการทำ Bar-B-Que และการร้องเพลง ซึ่งปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ จำนวน 3 คน ดังนี้

          1. Mr. Christian Schadauer นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก University of Applied Science Upper Austria สาธารณรัฐออสเตรีย

          2. Mr. Joshua Dietz – Röthlingshöfer นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปรญญาโท จาก Chemnitz University of Technology สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

          3. Mr. Ryogo Miyazaki นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท จาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

        อีกทั้งยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน โดยบรรยากาศภายในงาน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักศึกษา และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประสานงานและอื่นๆ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงาน

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj