รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากิจการส่วนงาน เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยมี รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี หลังจากสิ้นสุดการบรรยายเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจ แสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมกันเป็นจำนวนมาก การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 301 (วิจิตรวาที) ชั้น 3 อาคาร 81 ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ที่ผ่านมา

IMG 4812 IMG 4819 IMG 4880 IMG 4958

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj