การประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจร ครั้งที่ 1/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างเวลา 9.00 น.-14.00 น. ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ผศ.ดร.สุณีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และนายวุฒิชัย ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการกองงาน มจพ. ปราจีนบุรี โดย ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล กล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งในการประชุมคราวนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารจาก มจพ. ปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 23 คน โดยในการประชุมสัญจรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปราจีนบุรี อีกทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางกำหนดนโยบาย ในการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป

ปาริชาติ อุตส่าห์พานิช : ข่าว

พัชรี เกตุนิล : ภาพ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj