×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2559/2559-04-30-28
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2559/2559-04-30-28

การสัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "คณะวิศวกรรมศาสตร์กับผลการดำเนินงานตามแผน 11 เพื่อเตรียมการสู่แผน 12" ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2559 ณ โรงแรม สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

         เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนา เรื่อง “คณะวิศวกรรมศาสตร์กับผลการดำเนินงานตามแผน 11 เพื่อเตรียมการสู่แผน 12” ณ โรงแรม สปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา รวม 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันระดมความคิด สรุปผลการดำเนินงานในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555-2559) และศึกษาแนวทางการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ มจพ. และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (2560-2564) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการปรับตัวอย่างไร” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น และอภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  • 1. การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
  • 2. การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • 3. การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา
  • 4. การเสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ
  • 5. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
  • 6. การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

 

เสฎฐวุฒิ ปิ่นทอง: ภาพ

ปาริชาติ อุตส่าห์พานิช : ข่าว

{gallery}activity/year2559/2559-04-30-28{/gallery}

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj